Politika jakosti

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČNOSTI OPTOKON

Vedení společností OPTOKON, a.s., a OPTOKON Kable Co., Ltd., s.r.o. a OptoNet Communication, spol. s r.o.vyhlašuje politiku pro integrovaný systém managementu a současně se zavazuje k plnění požadavků systému řízení kvality (QMS), environmentálního řízení (EMS), systému státního ověřování jakosti (SOJ) a řízení oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví (SMBOZP), jeho zlepšování, efektivnosti a poskytování zdrojů pro dosažení stanovených cílů vycházejících ze strategie rozvoje.

Politika pro ISM vychází ze strategického plánu společnosti:

 1. V oblasti řízení:
 • Zvýšit úlohu a odpovědnost vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení.
 • Zapojit a využít schopnosti všech zaměstnanců ve prospěch společnosti.
 • Zaměřit se na výraznější motivaci zaměstnanců na výsledcích jejich činnosti, dále prohlubovat důvěru zaměstnanců, ale i zákazníků a dodavatelů v důvěryhodnost a perspektivu společnosti.
 • Usilovat a vytvářet podmínky pro trvale vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy.
 • Promyšlenou a uvážlivou politikou v oblasti dotačních programů zabezpečit finanční zdroje pro výzkum, vývoj a inovace.
 • Zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců v oblasti celého integrovaného systému managementu tak, aby byli způsobilí pro plnění úkolů.
 • Udržování, rozvíjení a zdokonalování integrovaného systému managementu považovat za jeden z nejdůležitějších nástrojů řízení procesů nutných pro její efektivní činnost.
 1. V oblasti QMS:
 • Budovat silnou zákaznicky orientovanou společnost působící v tuzemsku i na zahraničních trzích v oblasti výroby aktivních a pasivních optoelektronických komponent s výraznou orientací na odolné produkty do náročného prostředí, která je schopna plnit požadavky našich současných i budoucích zákazníků
 • Trvale se orientovat na vlastní vývoj, spolupráci s výzkumnými pracovišti, vysokými školami a univerzitami, zkušebnictví a servis zařízení pro zakázky vyžadující individuální přístup při technickém řešení požadavků zákazníka.
 • Zlepšovat image značky OPTOKON.
 • Vysoké jakosti produktů dosahovat systematickým monitorováním, vyhodnocováním a zlepšováním procesů.
 • Realizovat rozšíření firemní strategie na dodávky ucelených komunikačních systémů dle požadavků zákazníků. U potenciálních zákazníků bude zvyšovat povědomost o úrovni jakosti a možnostech užití výrobků společnosti.
 • Rozšířit nabídku souvisejících služeb, a to v oblasti poradenských a školitelských služeb, včetně následných služeb s důrazem na poskytování servisu.
 • Rozvíjet kvalifikaci, znalosti a dovednosti zaměstnanců s důrazem na výchovu nových odborníků, inspirovat zaměstnance k rozvoji jednotlivých prvků kvality a k neustálému zlepšování systému řízení kvality
 1. V oblasti EMS:
 • Zajišťovat v souladu s platnou legislativou a s jinými požadavky ve všech činnostech ochranu životního prostředí.
 • Péči o životní prostředí považovat za součást řízení společnosti.
 • Preferovat nové pracovní postupy a nová technologická zařízení. Jejich efektivním využíváním optimalizovat spotřebu energií a surovin, tím trvale snižovat zatížení životního prostředí.
 • U zaměstnanců vymezovat odpovědnosti a pravomoci ve vztahu k životnímu prostředí a odpovědnost za dodržování postupů minimalizující výskyt havarijních stavů.
 1. V oblasti SOJ:
 • Inovovat a dále rozvíjet výrobkové portfolio pro vojenský sektor.
 • V rámci implementace směrnic pro management konfigurace (AQAP 2110) vést personál společnosti k osvojení systémové nadstavby v rámci integrovaného systému managementu.
 • Rozvíjet a zdokonalovat systém funkčních zkoušek a spolehlivosti výrobků.
 1. V oblasti BOZP a PO:
 • Pokračovat v přezkoumávání povahy a rozsahu rizik ve všech pracovních činnostech společnosti s cílem předcházení vzniku úrazů a nemocí z povolání.
 • Opatření ke snížení možných rizik se budou i nadále řídit právními a jinými požadavky a budou konzultovány se zástupci zaměstnanců s cílem dosažení neustálého zlepšování v této oblasti.
 • Ve výrobkovém portfoliu se společnost zaměří na zlepšení bezpečnosti dodávaných výrobků.

Platnost od: 06. 02. 2019